Bài viết
Mình vẫn chưa hiểu bước 1,bước 1 là làm sao vậy? Cái nào là công thức? cái nào vị trí hiện tại?cái nào là nơi đến?
Bình luận
Chia sẻ