Công thức ZBLL: 72 Công thức T

Công thức ZBLL: 72 Công thức T

ZBLL (viết tắt của Zborowski-Bruchem Last Layer) là một bước của phương pháp liên quan đến việc giải quyết toàn bộ lớp cuối cùng trong một bước, với điều kiện rằng các cạnh đã được định hướng. Trong chuỗi bài viết tìm hiểu về ZBLL, hãy cùng Thủ Thuật Chơi tìm hiểu về 72 Công thức T.

1. Giới thiệu chung

ZBLL là từ viết tắt của cụm từ Zborowski-Bruchem Last Layer, lấy tên từ chính hai người tạo ra phương pháp này vào năm 2002, đó là Zborowski và Ron van Bruchem. ZBLL có thể giải toàn bộ tầng cuối cùng chỉ bằng một công thức, sau khi bạn đã làm xong dấu cộng trên đỉnh. 

Ưu điểm
- Giảm thiểu số bước giải và giảm thời gian giải hơn so với thực hiện OLL/PLL.

 
Nhược điểm
- Có tổng cộng 493 thuật toán, điều này là một cản trở lớn đối với những người chơi mới.
- Mất thời gian và khó nhận biết được các trường hợp. 
- Yêu cầu định hướng cạnh trước khi thực hiện ZBLL
 

Phương pháp ZBLL được chia thành 7 bộ công thức, bao gồm: T, U, L, Pi, S (Sune), AS (Anti-Sune) và các trường hợp PLL. Trong đó tất cả các mảnh đều được định hướng. Các tập hợp này sau đó được chia thành 6 tập hợp con. Chúng được nhận biết bởi trường hợp COLL của chúng cũng như một chu kỳ cạnh tương ứng. Mỗi tập hợp con lại chứa 12 trường hợp, là tất cả các chu kỳ cạnh khác nhau có thể có với trường hợp COLL của tập hợp đó. 

Phương pháp tiếp cận 0

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 72 Công thức T của ZBLL

2. 72 Công thức T

ZBLL T 1      72 Công thức L 0                    y R' U' R U' R' U' L' U' L R U2 L' U' L
y R' U' R U' R' U' R U2 L' R' U R U' L
y' R' U2 R' U' D R' U' R D' R U R U R2
y' L' U' L U' L' U' L U2 R' L' U L U' R
ZBLL T 2     72 Công thức L 1 R2 U2 R' U R U' R U2 R U L' U R U' L
y R' U2 R2 U R' U' R' U2 F' R U2 R U2 R' F
y2 F' L' U' L U L F U2 L' U' L' U L2 U2 L'
ZBLL T 3     72 Công thức L 1 R2 F2 R U2 R U2 R' F2 R U' R' U R
R U R' U' R' U R' U' D R' U R D' R
R U R' U' D R' U R' U' R' U R2 D'
L' U' L' D' L U' r' R U2 R' B L2
ZBLL T 4    72 Công thức L 1 y R2 U R2 U R2 U' R D R' U' R D' R
y' R D R' U' R D' R2 U R U' R' U' R U R' U' R
y2 F R2 D R' U' R D' R2 U' R U2 R' U' F'
y R L U2 R' U' R U R' U L' U2 R U' R'
ZBLL T 5    72 Công thức L 1 y' R U2 R' U2 R U' R' U L' U R U' L U' R'
y F R U R' U' R U R' U' F' R U R' U' R' F R F'
y' R U2 R' U2 R U' R' U r' F R F' r U' R'
ZBLL T 6    72 Công thức L 1 y l' U' L U R U' r' F
y' F R F' r U R' U' r'
y2 x' R U R' D R U' R' D' x
y2 R' U' R' D' R U R' D R2
ZBLL T 7    72 Công thức L 1 R' U2 R F U' R' U R U F' R' U R
R U2 D' R U' R U R U' R2 D U' R'
R' U2 R U' R2 F' R U R U' R' F R U2 R' U R
R' U2 R2 D' R U R' D U' R' U R2 U R
ZBLL T 8    72 Công thức L 1 y' R' U' R U R' U R L' U R' U' R L
R U R' U' R U' R' U' F R U R' U' R' F' R
R U R U' R2 U' D R' U2 R U2 D' R
y' R' U' R U R' U R L' U R' U' R L
ZBLL T 9     72 Công thức L 1 y F U R U2 R' U R U R' F'
L U2 R' U2 R U2 L' U' R' U R
y2 R U2 r' F2 r U2 R' U' L' U L
ZBLL T 10     72 Công thức L 1 y R U R' U' R' F' R U2 R U2 R' F
y r' F2 r U2 r U' r' U' r' F r F
y L' U2 L U2 L F' L' U' L' U L F
ZBLL T 11     72 Công thức L 1 x' M' U' R U L' U' R' U' R U R' U R
L R' U' R U L' U' R' U' R U R' U R
y' F U R' U' R F' R' U' R U R' U R
y R U R' U' R U R2 D' R U2 R' D R U' R U' R'
ZBLL T 12     72 Công thức L 1 y' R' U R U R' U' R' D' R U2 R' D R U R
y r' F R U2 F U2 F' U2 M'
y' R' U L y' R2 U R2 U' R2 S z'
ZBLL T 13     72 Công thức L 1 y2 R2 B2 R' U2 R' U2 R B2 R' U R U' R'
L2 F2 L' U2 L' U2 L F2 L' U L U' L'
y2 R' U' R U D' R U' R U R U' R2 D
y' R' F' R U R' U' R' F R2 U' R2 D' R U2 R' D R2
ZBLL T 14     72 Công thức L 1 R D' R' U R2 U' R2 U' R2 U2 R' D R'
y' R' D' R U R' D R2 U' R' U R U R' U' R U R'
y R2 U' R2 U' R2 U R' D' R U R' D R'
y R' L' U2 R U R' U' R U' L U2 R' U R
ZBLL T 15     72 Công thức L 1 y R U R' U R U R' U2 L R U' R' U L'
y' L U L' U L U R U L' R' U2 R U R'
y R U R' U R U L U R' L' U2 L U L'
ZBLL T 16     72 Công thức L 1 y2 F R U R' U' R' F' U2 R U R U' R2 U2 R
y2 R2 U2 R U' R' U R' U2 R' U' L U' R' U L'
y2 R2 U2 R U' R' U R' U2 R' U' L U' R' U L'
ZBLL T 17     72 Công thức L 1 y' r U R' U' r' F R F'
R U R D R' U' R D' R2
y' R U R' U' L' U R U' R' L
R' F' R U R' U' R' F R U R
ZBLL T 18     72 Công thức L 1

y' R' U2 R U2 R' U R U' L U' R' U L' U R

ZBLL T 19     72 Công thức L 1 y2 R U2 R' B' U R U' R' U' B R U' R'
y' R U2 R2 D R' U' R D' U R U' R2 U' R'
L U2 L' F' U L U' L' U' F L U' L'
y2 R' U2 D R' U R' U' R' U R2 U D' R
ZBLL T 20     72 Công thức L 1 y' R U R' U' R U' R' L U' R U R' L'
y' R U R' U' R U' M' x' U' R U R' L'
y2 x' D R U' R' U R' U' D R' U R D2 x
ZBLL T 21     72 Công thức L 1 y' R U2 R' U2 R' F R U R U' R' F'
y R' U' R U2 R' F R U R' U' R' F' R U' R
ZBLL T 22     72 Công thức L 1 y' F' U' L' U2 L U' L' U' L F
y2 R' U' R U' R' U R' F' R U R U' R' F R
y' F' U' r' F2 r U F R U' R'
x' R' F2 r U2 L' U2 R U L U' L'
ZBLL T 23     72 Công thức L 1 y' R U' R' U' R U R D R' U2 R D' R' U' R'
y' R U' r' U2 F' U2 F U2 M'
y L U' R' y' R2 U' R2 U R2 S z'
ZBLL T 24     72 Công thức L 1 y2 R L' U R' U' L U R U R' U' R U' R'
y R' U' R U R' U' R2 D R' U2 R D' R' U R' U R
R' U' y' R U l' D l U R' U' R U' R'
ZBLL T 25     72 Công thức L 1 R' U R U2 L' R' U R U' L
R' U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R'
R' U L' U' R L U2 L' U' L
R' U r U2 R2 F R F' R U2 M
ZBLL T 26     72 Công thức L 1 y' R U R D R' U' R D' R' U2 R' U' R U' R'
L' R U R U' L U R2 U R U2 R'
y R U R2 F R F' R U' R' F' U F
y F' U' F R U R' U' x' R2 U' R' U R'
ZBLL T 27     72 Công thức L 1 y2 R U' R' U2 L R U' R' U L'
y2 R' F R U R' U' R' F' R2 U' R' U2 R
R' U2 R U R2 F R U R U' R' F' R
ZBLL T 28     72 Công thức L 1 R U2 R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' R U' R'
y' R' U' R' D' R U R' D R U2 R U R' U R
y' R' U2 R U R2 U L U' R U R L'
y R' F R' F' R2 U' R' U' F' U' F R
ZBLL T 29     72 Công thức L 1 F R U' R' U' R U2 R' U' F' R' U' R U' R' U2 R
r' U' R' F2 R F' R' F2 R2 U' R' U2 r
y2 r U2 R' U' l R U2 R' U' R U2 l' U' r'
ZBLL T 30     72 Công thức L 1 R' U2 R U R' U R F U R U2 R' U R U R' F'
r' U2 R U R' l' U2 R U R' U2 l U r
R2 U R U' R2 U R U2 L' R U R U' R2 r x'
y2 L F R U2 R' U R U2 R2 F R F2 L'
ZBLL T 31     72 Công thức L 1 y2 r U' r U2 R' F R U2 r2 F
r' U r' U2 l U' R' F2 r2 U' x
y' F B' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F2 B
y' R U2 R U2 x U2 R U2 r' U2 r x' U2 R2
ZBLL T 32     72 Công thức L 1 y2 R' U' R2 U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R' U R
R U R' U' R' U L' U2 R U' R' U2 L R2 U' R'
ZBLL T 33     72 Công thức L 1 R U R' D R2 U' R2 U' R2 U2 R2 U' D' R U' R'
y2 R' U' R U' R' U R F U' R' U2 R U F'
R U' R' U R U R' U' R U R' U' R' D' R U' R' D R
L' U' L U' L' U L U R U2 L' U2 L U2 R'
ZBLL T 34     72 Công thức L 1 R U R' U R U' R' U' L' U2 R U2 R' U2 L
R' F R U2 M' U L' U' l y' U' R U' R'
R U R' U R U' R' B' U R U2 R' U' B
ZBLL T 35     72 Công thức L 1 F U' R' U2 R U F' R' U' R U R' U R
y L U2 R' U2 R U2 L' U' R' U' R U R' U R
R' D' R U R' D R U R U' R' U R U' R' U' R U R'
y2 r' F' r U r' F r2 U2 r' U F2 U' r U2 r'
ZBLL T 36     72 Công thức L 1 y L' U2 R U2 R' U2 L U R U R' U' R U' R'
R D R' U' R D' R' U' R' U R U' R' U R U R' U' R
ZBLL T 37     72 Công thức L 1 y R U R' L' U2 R U' R' U2 L U R U' R'
R' D' R U R' D R2 U R' U2 R U' R' U' R U' R'
y' L U L' U F' U L U' L' U' F L U' L'
y R U R' U B' U R U' R' U' B R U' R'
ZBLL T 38     72 Công thức L 1 R' U2 R' D' R U2 R' D R' U R' U R U2 R'
y' R U R2 D' R U2 R' D R U2 R U R' U' R U' R'
y2 R U' R U D' R U' R' D U2 R2 U' R2 U' R'
ZBLL T 39     72 Công thức L 1 y R' U' R U' F U' R' U R U F' R' U R
y' L' U' L R U2 L' U L U2 R' U' L' U L
y R' U' R U' F U' R' U R U x' D' R' F R x
y' R U2 R' L' U R U L U2 R' U' L' U L
ZBLL T 40     72 Công thức L 1 y2 R U2 R D R' U2 R D' R U' R U' R' U2 R
y' R' F2 R U' R2 F2 R2 U' R' U2 R' F2 R2
R' U R' U' D R' U R D' U2 R2 U R2 U R
ZBLL T 41     72 Công thức L 1 y' l' U2 R' D2 R U2 R' D2 R2 x'
y R U2 R' F2 R U2 R' U2 R' F2 R
y2 R U2 R' U2 R' F' R U2 R U2 R' F
y2 F R U R2 U' R' F' R U R2 U' R'
ZBLL T 42     72 Công thức L 1 y' l U2 R D2 R' U2 R D2 R2 x
R' U2 R U' R' F R U R' U' R' F' R U' R
y R' U2 R B2 R' U2 R U2 R B2 R'
y' L' U2 L F2 L' U2 L U2 L F2 L'
ZBLL T 43      72 Công thức L 1 y2 F R U R' U' R U' R' U' R U R' F'
ZBLL T 44      72 Công thức L 1 y2 R U2 R2 U' R2 U' R' U2 R' U R L' U R' U' R L
y' R U R' U2 R U' R' U2 R U' R2 F' R U R U' R' F
y' R U2 x U R' U R2 U' R' U R' U2 x' U2 R'
y' R U2 F U R2 U' R' U R' U' R' F' U2 R'
ZBLL T 45     72 Công thức L 1 y R' U' R' D' R U R' D R U' R U' R' U2 R
y2 R D R' U' R D' R' U2 R' U2 R U' R' U' R
y R' U' y' R' U l U l' U L y' R U R' U' S z'
ZBLL T 46     72 Công thức L 1 y R U R D R' U' R D' R' U R' U R U2 R'
R' D' R U R' D R U2 R U2 R' U R U R'
ZBLL T 47     72 Công thức L 1 L' U' L U' R U2 R' U' R U2 L' U M' x'
R' U R2 D R' U R D' R' U R' U' R U' R' U' R
R' U2 R U R' U R U' R U R D R' U' R D' R2
R' L U' R' U L' U' R U' R U R' U R
ZBLL T 48     72 Công thức L 1 y2 R U2 R' U' R U' R2 F' r U R U' r' F
y2 R U' R2 D' R U' R' D R U' R U R' U R U R'
R U R' U L' U2 L U L' U2 R U' M' x'
L U' R U' L' U R2 U2 L U' L' U2 R
ZBLL T 49     72 Công thức L 1 y R' U' R U R' U' R2 D R' U R D' R' U2 R' U R
y' R U R' L' U2 R U R' U L U' L' U2 L
R' U' R2 U2 L' U R2 U' L U' R2 U' R'
R2 U' R2 U' R' D R' U R D' R' U R2
ZBLL T 50     72 Công thức L 1 R' U D' R U2 R' D R' U' R U2 R' U' R2
y' R2 F2 R U2 R U2 R' F' R U R' U' R' F' R2
F U' R2 U R' U R U2 R2 U' R U2 R' F'
ZBLL T 51     72 Công thức L 1 y R U' R2 D' r U2 r' D R2 U' R' U' R U' R'
y2 L' U' L F L' U' L U L F' L' U L F' L' U' L' U L F
R U R' U' R' U R D R' U' R2 D' R D R2 D' R
D R D' F2 L' U' L F2 R2 U R U' R2
ZBLL T 52     72 Công thức L 1 R2 U R' D' R U R' D R' U' R2 U' R2
y2 R U R' U2 R' D' R U R' D R2 U' R' U R U' R'
y' R U2 R' U' R U L' U L U2 R' L' U L
ZBLL T 53     72 Công thức L 1 y2 r2 U R' U' r' F R F' U R' U' r' F R F'
R U2 R' U L U' R U L2 U R' U' L
y R U R D R' U R D' R' U L' U R' U' L
ZBLL T 54     72 Công thức L 1 y2 R2 F R U R' U' R' F' R' U' R2 U2 R U2 R
y' R' U2 R' U2 R2 U R F R U R U' R' F' R2
y' R U2 R U2 R2 U' R' B' R' U' R' U R B R2
R2 B' R' U' R U R B R U R2 U2 R' U2 R'
ZBLL T 55     72 Công thức L 1 y2 R U' R2 D' r U2 r' D R2 U R'
ZBLL T 56     72 Công thức L 1

R' U R2 D r' U2 r D' R2 U' R
y R' U' R U R2 D' R U2 R' D R2 U' R' U R

ZBLL T 57     72 Công thức L 1 y2 R2 U' R D R' U' R D' R U R2 U R2
R' U' R U2 R D R' U' R D' R2 U R U' R' U R
y L' U2 L U L' U' R U' R' U2 L R U' R'
y' R' U2 R U R' U' L U' L' U2 R L U' L'
ZBLL T 58     72 Công thức L 1 y R2 F R U R U' R' F R U2 R' U2 R' F2 R2
F R U2 R' U R2 U2 R' U' R U' R2 U F'
y' R2 U R U2 R' U R D' R U2 R' D U' R
ZBLL T 59     72 Công thức L 1 y L' U' L R U2 L' U' L U' R' U R U2 R'
y R U R' U' R U R2 D' R U' R' D R U2 R U' R'
y' R2 U' R U F' U2 R' U2 R F U' R
ZBLL T 60     72 Công thức L 1 y2 R U R' F' R U R' U' R' F R U' R' F R U R U' R' F'
y R U R' U R U R2 D' r U2 r' D R2 U R'
y R U R' U' R' U R D R' U' R2 D' R D R2 D' R
y2 R U R' F' R U R' U' R' F R U' R' F R U R U' R' F'
ZBLL T 61     72 Công thức L 1 y' R' U' R U' R' U2 R U R' U2 R U R' U R
y2 R U' R' U2 R U R' U2 R U R' U R U' R'
y L' U' L U' L' U2 L U' R' U2 R U R' U R
y L' U' L U' L' U2 L U L' U2 L U L' U L
ZBLL L 62     72 Công thức L 1 y' R U R' U R U2 R' U' R U2 R' U' R U' R'
R' U R U2 R' U' R U2 R' U' R U' R' U R
ZBLL T 63     72 Công thức L 1 y' R U R' U R U' R' U R' U' R2 U' R2 U2 R
ZBLL T 64     72 Công thức L 1 R U2 R' U' R U' R' U R U R' U R U2 R'
ZBLL T 65     72 Công thức L 1 y' R' U' R U' R' U R U' R U R2 U R2 U2 R'
y L' U' L U' L' U L U' L U L2 U L2 U2 L'
ZBLL T 66     72 Công thức L 1 y2 R' U2 R U R' U R U' R' U' R U' R' U2 R
L' U2 L U L' U L U' L' U' L U' L' U2 L
R U2 R2 U R' U2 R2 U R U' R U' R U' R2
ZBLL T 67     72 Công thức L 1 y' R' U' R2 U R2 U R2 U2 R' U R' U R
L' U L2 F' L' F r' F U' F U F r
ZBLL T 68     72 Công thức L 1 y' R U R2 U' R2 U' R2 U2 R U' R U' R'
R U' R2 F R F' R U' y R U' R' U' F'
L' U2 L R U2 R' U L' U L U R U' R'
ZBLL T 69     72 Công thức L 1 R U2 R' U' R U' R2 U2 R U R' U R
ZBLL T 70     72 Công thức L 1 y2 R' U2 R U R' U R2 U2 R' U' R U' R'
L' U2 L U L' U L2 U2 L' U' L U' L'
ZBLL T 71      72 Công thức L 1 R' U R U2 R' U' R U' R U R' U' R' U' R U R U' R'
x' U' R' D R U R2 U2 R D' R' U2 R2 x
x D' R' U R D R2 D2 R U' R' D2 R l
y2 R U' R' U2 R U R' U R' U' R U R U R' U' R' U R
ZBLL T 72       72 Công thức L 1 y' R U R' U R U2 R' U2 R' U' R U' R' U2 R
y' R U R' U R U2 R' L' U' L U' L' U2 L
y L' U' L U' L' U2 L R U R' U R U2 R'
R U R' U' R U R' U R U' R' U' R U' R' U2 R U' R'
2022/04/22 - 2k lượt xem
10 lượt thích, 1 lượt không thích
Chia sẻ bài viết
Bài viết liên quan
Viết bình luận
Chưa có bình luận nào